Privacyverklaring

Christelijke Gemengde Zangvereniging “Halleluja” te Nijkerkerveen hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring willen wij heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Christelijke Gemengde Zangvereniging “Halleluja”te Nijkerkerveen houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;
  •  De verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot uitsluitend die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • Ons beroepen op een wettelijke grondslag als wij uw persoonsgegevens verwerken;
  • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
  •  Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  •  Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Christelijke Gemengde Zangvereniging “Halleluja”te Nijkerkerveen zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van verenigingsleden

Persoonsgegevens van verenigingsleden worden door  Christelijke Gemengde Zangvereniging “Halleluja”te Nijkerkerveen verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

-  Communicatie ten aanzien van de vereniging die van belang zijn voor de leden

- administratieve doeleinden

            - Het fotograferen van individuele leden voor plaatsing in een smoelenboek

 - Het fotograferen van individuele leden voor plaatsing op de koorwebsite, in               programmaboekje en het koorblad de Weerklank

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

-          Het inschrijfformulier

 Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Christelijke Gemengde Zangvereniging “Halleluja”te Nijkerkerveen de volgende persoonsgegevens van u vragen:

- Naam

- Adres

- Woonplaats

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Aanvang lidmaatschap

- Geboortedatum

- IBAN nummer

 Uw persoonsgegevens worden door Christelijke Gemengde Zangvereniging “Halleluja”te Nijkerkerveen opgeslagen ten behoeve van boven genoemde voor de periode:

-          Gedurende het lidmaatschap van de vereniging

Persoonsgegevens van verenigingsleden worden door Christelijke Gemengde Zangvereniging “Halleluja”te Nijkerkerveen verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 - Het fotograferen van (onderdelen van) het koor voor plaatsing op de koorwebsite, in het programmaboekje en de Weerklank dan wel voor andere publicitaire doelen die overeenstemmen met de doelstelling van de koorvereniging.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

-          De noodzaak voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang

Motivering: voor het koor als geheel is het van groot belang dat het door middel van recente foto’s een ‘gezicht’ heeft naar buiten, voor sponsors, donateurs, aanmelding nieuwe leden en publiek. Het is praktisch vrijwel niet haalbaar om per koorgelegenheid van ieder individueel koorlid schriftelijke toestemming voor het maken van foto’s te verkrijgen. Omdat het groepsfoto’s betreft, weegt het collectieve belang van het koor om regelmatig deze foto’s te kunnen maken en te gebruiken hierbij zwaarder dan het individuele privacybelang van een koorlid. Een individueel koorlid heeft altijd recht op het maken van bezwaar.

 Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

- Het verzorgen van de “Weerklank”. - Aanvraag gemeentelijke subsidie;

- Afdrachten aan de KCZB.

- Financiële administratie

De door uw verstrekte gegevens zullen wij niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

 Bewaartermijn

Christelijke gemengde Zangvereniging “Halleluja”te Nijkerkerveen bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

 Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

- Alle personen die namens Christelijke Gemengde Zangvereniging “Halleluja”te Nijkerkerveen  van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden deze niet buiten de verenigingsdoelstellingen te gebruiken;

- Wij hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;

- Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

- Wij testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

- Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

 Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

 Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

 Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming. Vragen Als u naar aanleiding van ons Privacy beleid nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op! Contactgegevens Christelijke Gemengde Zangvereniging “Halleluja”te Nijkerkerveen Reigerlaan 5 3871 TB te Hoevelaken.

Aldus vastgesteld in de bestuursvergadering van de Christelijke Gemengde Zangvereniging “Halleluja”te Nijkerkerveen d.d. 21 november 2018.